REGULAMIN

KLUBU „3 ŻYWIOŁY” DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE FITNESS

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 września 2018 roku i stanowi regulamin
w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Klubu Fitness  „3 żywioły” zwanego dalej „Klubem”, której jest integralną częścią, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

 

 

 • 1

       Definicje

 

Cennik – lista opłat obowiązujących za zakup określonego rodzaju Karnetu.

Karnet – karta wydawana przez Klub „3 żywioły” Członkom Klubu uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach sportowych oferowanych przez Klub „3 żywioły”. Karnet stanowi świadectwo członkostwa.

Klient – osoba korzystająca z usług Klubu w sposób krótkoterminowy, na podstawie Wejścia Jednorazowego lub bezpłatnych Wejść Promocyjnych.

Członek Klubu – osoba która na podstawie wykupionego karnetu korzysta z usług Klubu i posiada kartę klubową;

Klub – miejsce świadczenia usług zajęć sportowych przez Klub „3 żywioły” przy
ul. Naftowej 35c w Sosnowcu [41-200].

 

 

 • 2

Zakres usług

 

 1. Klub „3 żywioły” świadczy usługi rekreacyjno–sportowe, w tym zajęcia fitness znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej trzyzywioly.club.
 2. Na żądanie Klienta oferta Klubu „3 żywioły” przedstawiana jest ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy o członkostwo w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 4. Sprzęt używany w Klubie „3 żywioły” jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne informuje o powyższym bądź rozdaje zaproszenia do skorzystania z danej usługi w Klubie.
 6. Wchodzenie do Klubu przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 7. W Klubie jest wyznaczona przez Właściciela strefa, stanowiąca integralną część Klubu, która dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu, w tym dla małoletnich dzieci Członków Klubu, które na czas udziału rodziców w zajęciach Klubu mogą w niej przebywać.
 8. Rodzic ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez dziecko. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby dziecko przestrzegało zasad niniejszego regulaminu.

 

 

 • 3

Członkostwo w Klubie

 

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
 3. Podstawą przynależności do Klubu „3 żywioły” jest umowa członkowska zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na Karcie klubowej
  w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w Klubie „3 żywioły”.
 5. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo zawiesić karnet na nieprzerwalny okres równy 30 dni, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.

 

 

 • 4

Zawieszenie członkostwa

 

 1. Zawieszenie członkostwa wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej deklaracji, którą Klub akceptuje w formie pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. Możliwe jest złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres trzyzywioly.club. Wiadomość e-mail powinna zawierać informację o imieniu
  i nazwisku Członka Klubu oraz okres zawieszenia członkostwa. W przypadku zawieszenia dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klub potwierdza zawieszenie poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail.
 2. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie „3 żywioły” na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 3. W przypadku zawieszenia umowa z Członkiem Klubu wydłuża się automatycznie o czas zawieszenia członkostwa.
 4. Członek Klubu ma prawo odwołać zawieszenie w trakcie jego trwania. Wówczas jest on zobowiązany do uregulowania obowiązującej go opłaty.
 5. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa ważna przez okres obowiązywania Umowy. W wypadku Nowych Klientów Karta jest wydawana w dniu podpisania Umowy z Klubem. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu.
 6. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 7. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz na żądanie obsługi Klubu okazać stosowny dokument tożsamości.
 8. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 20 zł. Opłata ta jest bezzwrotna.

 

 • 5

Zasady korzystania z usług Klubu

 

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków ewentualnych akcji promocyjnych organizowanych przez Właścicieli Klubu „3 żywioły”.

 

 1. Godziny otwarcia Klubu podane są na stronie internetowej trzyzywioly.club. oraz są dostępne w recepcji Klubu.

 

 1. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej Klubu trzyzywioly.club lub na profilu Facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.

 

 1. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

 

 1. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Klubie w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej trzyzywioly.club, bądź na fanpage Klubu na portalu społecznościom Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitnessclub3zywioly/. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 

 1. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.

 

 1. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez Klub
  „3 żywioły”, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej trzyzywioly.club oraz dostępną u pracowników Klubów.

 

 1. Zmiana rodzaju karnetu jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu.

 

 1. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.

 

 1. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki.

 

 1. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone weryfikacją Klienta w recepcji Klubu.

 

 1. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem telefonicznym, lub za pośrednictwem strony internetowej. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
 2. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej Klubu, tj. trzyzywioly.club, na fanpage Klubu znajdującego się na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitnessclub3zywioly oraz dostępny jest w recepcji Klubu. Harmonogram zajęć będzie umieszczany każdorazowo w piąty dzień tygodnia zawierający plan zajęć na kolejny tydzień.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
 5. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów)
 6. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 7. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 8. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń.
 10. Na terenie Klubu „3 żywioły” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 11. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody Właściciela.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
 13. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 14. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie Klubu.
 15. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem Klubu „3 żywioły”. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
 16. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu „3 żywioły” w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 17. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Właściciela Klubu, na jego terenie nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej.

 

 

 

 

 • 6

Prawa i obowiązki członków Klubu „3 żywioły”

 

 1. Członkowie Klubu „3 żywioły” oraz jego Klienci zobowiązani są do:

–                      zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu;

–           zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu;

–                      przebrania się w strój sportowy, w tym zmiany obuwia przed wejściem na teren sali do ćwiczeń;

–                      zostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, w tym odkładanie sprzętu we wskazane przez trenera miejsce;

–                      przechowywania swoich rzeczy w szatni w udostępnionych miejscach, w tym szafkach depozytowych. Członek Klubu, a także Klient odpowiedzialny jest za pilnowanie swojego klucza do szafki depozytowej, który otrzymał przy wejściu do Klubu. Zgubienie klucza do szafki wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wymiany zamka w szafce w kwocie  30zł.

–                      korzystania z pomieszczeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

–           przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów stanowiących własność Klubu, w tym instrukcji przekazywanych przez kadrę trenerską oraz obsługę;

           poinformowania kadry trenerskiej o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach. W ww. przypadkach Członek Klubu bądź Klient winien przedłożyć w recepcji Klubu „3 żwyioły” oświadczenie lekarza zezwalające na wykonywanie ćwiczeń;

 

 1. Przed przystąpieniem do zajęć́ sportowych Członek Klubu zobowiązany jest do zapisania się̨ na dane zajęcia za pośrednictwem strony internetowej www.trzyzywioly.club. Dopuszczenie do udziału w zajęciach osoby uprzednio nie zapisanej uzależnione jest od uznaniowej decyzji trenera prowadzącego zajęcia, w tym od warunku dostępności miejsc.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęcia. Jeśli spóźnienie skutkuje szkodą dla reszty grupy, trener prowadzący zajęcia może odmówić dołączenia do niej po czasie.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu „3 żywioły”, w tym uczestnik zajęć zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób bezpieczny dla użytkownika i osób postronnych.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do zaleceń trenera podczas zajęć.

 

 

 

 • 7

Rodzaje karnetów i wejść dla klientów

 

 1. Klub „3 żywioły” oferuje następujące rodzaje karnetów:
 2. KARNET OPEN  – 119zł/ miesiąc ( bez zobowiązań czasowych);
 3. KARNET FITNESS ( Pilates, Zumba, Strong, Zajęcia Fitnesowe, Konga,) – 99zł/miesiąc (bez zobowiązań czasowych);
 4. KARNET SZTUKI WALKI – 99zł/ miesiąc (bez zobowiązań czasowych);
 5. KARNET SZKOŁA JOGI + pilates – 99zł / miesiąc (bez zobowiązań czasowych);
 6. KARNET 4 wejścia – 69zł / 4 wejścia w miesiącu ( bez zobowiązań czasowych );
 7. KARNET 8 wejścia – 99zł / 8 wejścia w miesiącu ( bez zobowiązań czasowych );
 8. KARNET SENIOR 60zł / obliguje do 8 wejść na zajęcia dla seniorów ( bez zobowiązań czasowych );
 9. KARNET ONE 20zł/wejście jednorazowe;

i)     JEDNORAZOWA opłata za kartę – 20zł.

 

 

 1. Zajęcia prowadzone przez Klub „3 żywioły” określona jest w planie zajęć publikowanym na stronie internetowej www.trzyzywioly.club. Zastrzega się, iż uzasadnionych przypadkach informacja o dostępności Klubie bądź jej braku może być udostępniana za pośrednictwem portalu Facebook na profilu Klubu „3 żywioły”.
 2. Zajęcia oferowane przez Klub mają charakter zorganizowany i każdorazowo odbywają się pod nadzorem trenera.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie dotyczącym rodzaju karnetów i Cenniku, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na wartość już trwających karnetów.
 4. Klub „3 żywioły” oferuje następujący rodzaj zajęć dla osób dorosłych:
 5. a) Aikido;
 6. b) Samoobrona;
 7. c) fitness – BPU;
 8. d) fitness – trening obwodowy;
 9. e) fitness – Tabata;
 10. f) fitness – trening interwałowy;
 11. g) fitness – trening wzmacniający.
 12. Klub „3 żywioły” oferuje następujący rodzaj zajęć dla dzieci w wieku od 6 lat.;.
 13. a) aikido dla dzieci;
 14. b) fitness kids;
 15. c) konga;
 16. d) joga;
 17. e) aikido;
 18. f) fitness

 

 

 • 8

Zasady korzystania z szatni

 

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na klucz. Wstęp na salę ćwiczeń z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu „3 żywioły” jest wyposażona w szafki zamykane na klucz. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swój klucz i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu „3 żywioły”.
 5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

 

 

 

 • 9

Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie „3 żywioły” dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej trzyzywioly.club.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 4. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela z zastrzeżeniem, że zakup pierwszego Karnetu przez Nowego Klienta i dokonanie za niego płatności odbywa się wyłącznie w recepcji Klubu, w formach płatności przyjętych przez Właściciela.

 

 

 • 10

Rozwiązanie umowy

 

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 • 11

Odpowiedzialność za szkodę

 

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie bezpośrednio w Klubie „3 żywioły” lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Fitness Klub Chmielewski, Cieślik S.C., [41-200] Sosnowiec, ul. Naftowa 35c.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

 • 12

Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej trzyzywioly.club.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

 

 

 

 • 13

Inne postanowienia

 

 1. Należy przestrzegać godzin otwarcia Klubu. Klub „3 żywioły” należy opuścić przed jego zamknięciem.
 2. Członkowie Klubu „3 żywioły” zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, w tym adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 3. Członek Klubu naruszający  zasady  porządku  obowiązujące w Klubie będzie zobowiązany do jego natychmiastowego opuszczenia.
 4. W stosunku do Członków Klubu rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku
  w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Klub „3 żywioły” może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Członek Klubu „3 żywioły”, w tym każdorazowy uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu promocji Klubu, w tym na stronie www.trzyzywioly.club oraz na stronie portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitnessclub3zywioly/, czy innych.
 6. Rzeczy znalezione w Klubie „3 żywioły” oraz w szafkach znajdujących się w szatniach będą przechowywane przez okres 14 dni, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Klubiea także w szafce depozytowej pozostawiła. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy członkowskiej.
 9. Każdy z Członków Klubu „3 żywioły” oraz Klienci są zobowiązani do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz mają prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Box’a aktualną wersję Regulaminu.

 

 

 

 

 • 14

Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Fitness Klub Chmielewski, Cieślik S.C. z miejscem prowadzenia w Sosnowcu (41-200) przy ul. Naftowej 35c (dalej łącznie jako: „Administrator”.
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy członkowskiej oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 7. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku.

 

 

 

 • 15

Zmiany Regulaminu

 

 1. Zmiany niniejszego regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Klubu pod adresem www.trzyzywioly.club.
 2. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje strony od dnia określonego w treści preambuły  niniejszego Regulaminu, to jest od dnia 22 września 2018 roku bez  konieczności  ich  akceptacji  w  innej  formie.

 

 

 

 

Proszę o informacje, czy chcecie tego rodzaju zapisy. Wszystko zależne jest od tego jak ma funkcjonować zapisywanie się członków na zajęcia.

 

Proszę o informacje, czy chcecie tego rodzaju koszt i w jakiej ewentualnie wysokości

 

Proszę o informacje o ewentualnie innych ‘miejscach’ za pośrednictwem których członkowie będą dokonywać zapisów na zajęcia

 

Proszę o podanie przedziału wiekowego dzieci, które mogą brać udział w zajęciach

REGULAMIN

KLUBU „3 ŻYWIOŁY” DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE FITNESS

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 września 2018 roku i stanowi regulamin
w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Klubu Fitness  „3 żywioły” zwanego dalej „Klubem”, której jest integralną częścią, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

 

 

 • 1

       Definicje

 

Cennik – lista opłat obowiązujących za zakup określonego rodzaju Karnetu.

Karnet – karta wydawana przez Klub „3 żywioły” Członkom Klubu uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach sportowych oferowanych przez Klub „3 żywioły”. Karnet stanowi świadectwo członkostwa.

Klient – osoba korzystająca z usług Klubu w sposób krótkoterminowy, na podstawie Wejścia Jednorazowego lub bezpłatnych Wejść Promocyjnych.

Członek Klubu – osoba która na podstawie wykupionego karnetu korzysta z usług Klubu i posiada kartę klubową;

Klub – miejsce świadczenia usług zajęć sportowych przez Klub „3 żywioły” przy
ul. Naftowej 35c w Sosnowcu [41-200].

 

 

 • 2

 Zakres usług

 

 1. Klub „3 żywioły” świadczy usługi rekreacyjno–sportowe, w tym zajęcia fitness znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej trzyzywioly.club.
 2. Na żądanie Klienta oferta Klubu „3 żywioły” przedstawiana jest ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy o członkostwo w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 4. Sprzęt używany w Klubie „3 żywioły” jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne informuje o powyższym bądź rozdaje zaproszenia do skorzystania z danej usługi w Klubie.
 6. Wchodzenie do Klubu przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 7. W Klubie jest wyznaczona przez Właściciela strefa, stanowiąca integralną część Klubu, która dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu, w tym dla małoletnich dzieci Członków Klubu, które na czas udziału rodziców w zajęciach Klubu mogą w niej przebywać.
 8. Rodzic ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez dziecko. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby dziecko przestrzegało zasad niniejszego regulaminu.

 

 

 • 3

Członkostwo w Klubie

 

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
 3. Podstawą przynależności do Klubu „3 żywioły” jest umowa członkowska zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na Karcie klubowej
  w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w Klubie „3 żywioły”.
 5. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo zawiesić karnet na nieprzerwalny okres równy 30 dni, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.

 

 

 • 4

Zawieszenie członkostwa

 

 1. Zawieszenie członkostwa wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej deklaracji, którą Klub akceptuje w formie pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. Możliwe jest złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres trzyzywioly.club. Wiadomość e-mail powinna zawierać informację o imieniu
  i nazwisku Członka Klubu oraz okres zawieszenia członkostwa. W przypadku zawieszenia dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klub potwierdza zawieszenie poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail.
 2. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie „3 żywioły” na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 3. W przypadku zawieszenia umowa z Członkiem Klubu wydłuża się automatycznie o czas zawieszenia członkostwa.
 4. Członek Klubu ma prawo odwołać zawieszenie w trakcie jego trwania. Wówczas jest on zobowiązany do uregulowania obowiązującej go opłaty.
 5. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa ważna przez okres obowiązywania Umowy. W wypadku Nowych Klientów Karta jest wydawana w dniu podpisania Umowy z Klubem. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu.
 6. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 7. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz na żądanie obsługi Klubu okazać stosowny dokument tożsamości.
 8. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 20 zł. Opłata ta jest bezzwrotna.

 

 • 5

Zasady korzystania z usług Klubu

 

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków ewentualnych akcji promocyjnych organizowanych przez Właścicieli Klubu „3 żywioły”.

 

 1. Godziny otwarcia Klubu podane są na stronie internetowej trzyzywioly.club. oraz są dostępne w recepcji Klubu.

 

 1. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej Klubu trzyzywioly.club lub na profilu Facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.

 

 1. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

 

 1. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Klubie w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej trzyzywioly.club, bądź na fanpage Klubu na portalu społecznościom Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitnessclub3zywioly/. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 

 1. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.

 

 1. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez Klub
  „3 żywioły”, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej trzyzywioly.club oraz dostępną u pracowników Klubów.

 

 1. Zmiana rodzaju karnetu jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu.

 

 1. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.

 

 1. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki.

 

 1. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone weryfikacją Klienta w recepcji Klubu.

 

 1. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem telefonicznym, lub za pośrednictwem strony internetowej. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
 2. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej Klubu, tj. trzyzywioly.club, na fanpage Klubu znajdującego się na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitnessclub3zywioly oraz dostępny jest w recepcji Klubu. Harmonogram zajęć będzie umieszczany każdorazowo w piąty dzień tygodnia zawierający plan zajęć na kolejny tydzień.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
 5. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów)
 6. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 7. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 8. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń.
 10. Na terenie Klubu „3 żywioły” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 11. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody Właściciela.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
 13. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 14. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie Klubu.
 15. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem Klubu „3 żywioły”. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
 16. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu „3 żywioły” w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 17. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Właściciela Klubu, na jego terenie nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej.

 

 

 

 

 • 6

Prawa i obowiązki członków Klubu „3 żywioły”

 

 1. Członkowie Klubu „3 żywioły” oraz jego Klienci zobowiązani są do:

–                      zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu;

–           zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu;

–                      przebrania się w strój sportowy, w tym zmiany obuwia przed wejściem na teren sali do ćwiczeń;

–                      zostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, w tym odkładanie sprzętu we wskazane przez trenera miejsce; 

–                      przechowywania swoich rzeczy w szatni w udostępnionych miejscach, w tym szafkach depozytowych. Członek Klubu, a także Klient odpowiedzialny jest za pilnowanie swojego klucza do szafki depozytowej, który otrzymał przy wejściu do Klubu. Zgubienie klucza do szafki wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wymiany zamka w szafce w kwocie  30zł.

–                      korzystania z pomieszczeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

–           przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów stanowiących własność Klubu, w tym instrukcji przekazywanych przez kadrę trenerską oraz obsługę;

           poinformowania kadry trenerskiej o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach. W ww. przypadkach Członek Klubu bądź Klient winien przedłożyć w recepcji Klubu „3 żwyioły” oświadczenie lekarza zezwalające na wykonywanie ćwiczeń;

 

 1. Przed przystąpieniem do zajęć́ sportowych Członek Klubu zobowiązany jest do zapisania się̨ na dane zajęcia za pośrednictwem strony internetowej www.trzyzywioly.club. Dopuszczenie do udziału w zajęciach osoby uprzednio nie zapisanej uzależnione jest od uznaniowej decyzji trenera prowadzącego zajęcia, w tym od warunku dostępności miejsc.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęcia. Jeśli spóźnienie skutkuje szkodą dla reszty grupy, trener prowadzący zajęcia może odmówić dołączenia do niej po czasie.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu „3 żywioły”, w tym uczestnik zajęć zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób bezpieczny dla użytkownika i osób postronnych.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do zaleceń trenera podczas zajęć.

 

 

 

 • 7

Rodzaje karnetów i wejść dla klientów

 

 1. Klub „3 żywioły” oferuje następujące rodzaje karnetów:
 2. KARNET OPEN  – 119zł/ miesiąc ( bez zobowiązań czasowych);
 3. KARNET FITNESS ( Pilates, Zumba, Strong, Zajęcia Fitnesowe, Konga,) – 99zł/miesiąc (bez zobowiązań czasowych);
 4. KARNET SZTUKI WALKI – 99zł/ miesiąc (bez zobowiązań czasowych);
 5. KARNET SZKOŁA JOGI + pilates – 99zł / miesiąc (bez zobowiązań czasowych);
 6. KARNET 4 wejścia – 69zł / 4 wejścia w miesiącu ( bez zobowiązań czasowych );
 7. KARNET 8 wejścia – 99zł / 8 wejścia w miesiącu ( bez zobowiązań czasowych );
 8. KARNET SENIOR 60zł / obliguje do 8 wejść na zajęcia dla seniorów ( bez zobowiązań czasowych );
 9. KARNET ONE 20zł/wejście jednorazowe;

i)     JEDNORAZOWA opłata za kartę – 20zł.

 

 

 1. Zajęcia prowadzone przez Klub „3 żywioły” określona jest w planie zajęć publikowanym na stronie internetowej www.trzyzywioly.club. Zastrzega się, iż uzasadnionych przypadkach informacja o dostępności Klubie bądź jej braku może być udostępniana za pośrednictwem portalu Facebook na profilu Klubu „3 żywioły”.
 2. Zajęcia oferowane przez Klub mają charakter zorganizowany i każdorazowo odbywają się pod nadzorem trenera.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie dotyczącym rodzaju karnetów i Cenniku, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na wartość już trwających karnetów.
 4. Klub „3 żywioły” oferuje następujący rodzaj zajęć dla osób dorosłych:
 5. a) Aikido;
 6. b) Samoobrona;
 7. c) fitness – BPU;
 8. d) fitness – trening obwodowy;
 9. e) fitness – Tabata;
 10. f) fitness – trening interwałowy;
 11. g) fitness – trening wzmacniający.
 12. Klub „3 żywioły” oferuje następujący rodzaj zajęć dla dzieci w wieku od 6 lat.;.
 13. a) aikido dla dzieci;
 14. b) fitness kids;
 15. c) konga;
 16. d) joga;
 17. e) aikido;
 18. f) fitness

 

 

 • 8

Zasady korzystania z szatni

 

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na klucz. Wstęp na salę ćwiczeń z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu „3 żywioły” jest wyposażona w szafki zamykane na klucz. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swój klucz i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu „3 żywioły”.
 5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

 

 

 

 • 9

Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie „3 żywioły” dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej trzyzywioly.club.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 4. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela z zastrzeżeniem, że zakup pierwszego Karnetu przez Nowego Klienta i dokonanie za niego płatności odbywa się wyłącznie w recepcji Klubu, w formach płatności przyjętych przez Właściciela.

 

 

 • 10

Rozwiązanie umowy

 

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 • 11

Odpowiedzialność za szkodę

 

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie bezpośrednio w Klubie „3 żywioły” lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Fitness Klub Chmielewski, Cieślik S.C., [41-200] Sosnowiec, ul. Naftowa 35c.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

 • 12

Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej trzyzywioly.club.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

 

 

 

 • 13

Inne postanowienia

 

 1. Należy przestrzegać godzin otwarcia Klubu. Klub „3 żywioły” należy opuścić przed jego zamknięciem.
 2. Członkowie Klubu „3 żywioły” zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, w tym adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 3. Członek Klubu naruszający  zasady  porządku  obowiązujące w Klubie będzie zobowiązany do jego natychmiastowego opuszczenia.
 4. W stosunku do Członków Klubu rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku
  w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Klub „3 żywioły” może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Członek Klubu „3 żywioły”, w tym każdorazowy uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu promocji Klubu, w tym na stronie www.trzyzywioly.club oraz na stronie portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fitnessclub3zywioly/, czy innych.
 6. Rzeczy znalezione w Klubie „3 żywioły” oraz w szafkach znajdujących się w szatniach będą przechowywane przez okres 14 dni, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Klubiea także w szafce depozytowej pozostawiła. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy członkowskiej.
 9. Każdy z Członków Klubu „3 żywioły” oraz Klienci są zobowiązani do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz mają prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Box’a aktualną wersję Regulaminu.

 

 

 

 

 • 14

Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Fitness Klub Chmielewski, Cieślik S.C. z miejscem prowadzenia w Sosnowcu (41-200) przy ul. Naftowej 35c (dalej łącznie jako: „Administrator”.
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy członkowskiej oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 7. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku.

 

 

 

 • 15

Zmiany Regulaminu

 

 1. Zmiany niniejszego regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Klubu pod adresem www.trzyzywioly.club.
 2. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje strony od dnia określonego w treści preambuły  niniejszego Regulaminu, to jest od dnia 22 września 2018 roku bez  konieczności  ich  akceptacji  w  innej  formie. 

 

 

 

 

Proszę o informacje, czy chcecie tego rodzaju zapisy. Wszystko zależne jest od tego jak ma funkcjonować zapisywanie się członków na zajęcia.

 

Proszę o informacje, czy chcecie tego rodzaju koszt i w jakiej ewentualnie wysokości

 

Proszę o informacje o ewentualnie innych ‘miejscach’ za pośrednictwem których członkowie będą dokonywać zapisów na zajęcia

 

Proszę o podanie przedziału wiekowego dzieci, które mogą brać udział w zajęciach

kontakt

ul. naftowa 35c
41-200 Sosnowiec
Tel.: 506 078 271
E-mail: recepcja@trzyzywioly.club

godziny otwarcia:
Pn 17:30–21:30
Wt 08:30–11:30, 17:30–21:30
Śr 17:30–21:30
Cz 16:30–21:30
Pt 08:30–11:30, 16:30–21:30

sobota-niedziela:
zamknięte